Informatie voor de ouders en verzorgers van onze kinderen

Voor OBS de Duinroos spelen de ouders/verzorgers een uiterst belangrijke voor het scheppen van het juiste klimaat waarin de kinderen veilig en vertrouwd het leerproces kunnen doorlopen.

De doelen van ouderparticipatie

Ouderparticipatie wordt vanuit meerdere optieken als zeer waardevol op De Duinroos ervaren.

Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs op De Duinroos is van invloed op het welbevinden van de leerling, uw kind. De school kan haar taak niet adequaat uitvoeren als de bijdrage van ouders / verzorgers ontbreekt. Omgekeerd kan dat ook gezegd worden: Ouders / verzorgers mogen van De Duinroos verwachten dat zij opvoedt en lesgeeft in een veilige omgeving, waar werkrust uitgangspunt is. Werkrust om optimale ontplooiingskansen aan uw kind te waarborgen.

Een goed contact tussen u en de leerkracht is het vertrekpunt. Daarbij kunt u gebruik maken van de beschreven contactgesprekken (oudergesprekken) of daarbuiten een afspraak maken.

Eveneens is de intern begeleider op afspraak beschikbaar voor een gesprek. Doel is tevens om middels informatie-overdracht tussen leerkracht en ouders bij te dragen aan een bepaalde continuïteit tussen school en thuis.

 

Wat mag u als ouder verwachten van De Duinroos?

U mag verwachten dat wij uw kind op een prettige en liefdevolle wijze begeleiden. Dat geldt vanaf de binnenkomst in groep 1 tot en met groep 8. Gedurende die periode zullen de eisen die aan de school worden gesteld om uw kind optimaal te begeleiden, wijzigen. Dat zullen u en uw kind merken. Van spelend leren in de kleuterafdeling tot zelfstandig leren in groep 8. Er mag verwacht worden dat uw kind onderwijs ontvangt dat leidt tot een goede overstap naar het vervolgonderwijs. Een overstap waarbij uw kind zijn / haar plafond op de basisschool heeft bereikt en met voldoende bagage De Duinroos verlaat.

Gedurende dit bijzonder belangrijke traject kunt u de school aanspreken op haar begeleiding. In geval u daarbij meent onterecht te zijn behandeld, kunt u op grond van de klachtenregeling stappen ondernemen.

 

Wat verwacht de school van de ouders?

De school verwacht dat ouders op open wijze met de directie en leerkrachten communiceren. Daarbij is vertrouwen hebben in de begeleiding van uw kind een belangrijk gegeven. Bij het tijdelijk of in voldoende mate ontbreken van vertrouwen is het raadzaam met elkaar van gedachten te wisselen om dat vertrouwen te herstellen. Uw vertrouwen in school, in de wijze waarop de leerkracht(en) uw kind(eren) les geeft (les geven), kan een goede steun voor de schoolgang van uw kind zijn.

Een oproep voor een oudergesprek is dan ook niet vrijblijvend. Ingeval dag en tijd van de uitnodiging niet schikt, kunt u dat per omgaande aangeven. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak tussen u en de leerkracht gemaakt. Indien u een gesprek wilt met de leerkracht, geeft u dat aan.

Het spreekt vanzelf dat korte mededelingen even voor of na de les kunnen plaatsvinden, maar voor een gesprek kunnen afspraken gemaakt worden. Soms is er aanleiding dat de directeur of de intern begeleider bij een gesprek aanwezig is. Dat wordt vooraf besproken. Ook de directeur van de school is beschikbaar voor een gesprek met u. U dient vooraf wel een afspraak te maken.

De Duinroos verwacht verder dat u rekening houdt met het gegeven dat uw kind dagelijks een aardige prestatie op school moet leveren. Dat kan variëren van “spelend leren” in de kleuterafdeling tot een pittige leerdag in de hogere groepen. Beide voorbeelden vergen veel van uw kind. U zou het kunnen vergelijken met een werkdag van een volwassene.

Op tijd naar bed, niet te veel televisie kijken, goede voeding enz. spelen hierbij een belangrijke rol. Interesse tonen in datgene wat is gedaan op school, belangstelling hebben voor huiswerk, zorg voor spulletjes die mee genomen moeten worden naar school. Het zijn de kleine dingen die een kind doen beseffen dat ouders / verzorgers meeleven met de dag die hij / zij op school is.

Ook hoopt de school dat ouders bereid zijn te helpen bij het uitoefenen van taken die de kinderen ten goede komen. Het spreekt vanzelf dat de school niet afhankelijk is van de bijdrage van ouders, maar het is meer dan duidelijk dat zonder deze steun de school anders georganiseerd zou zijn. Uw bijdrage maakt bijvoorbeeld de feestelijkheden met Sint, Kerst en Pasen compleet!

 

De in- en uitschrijvingsprocedure

Alvorens u tot inschrijving van uw kind op De Duinroos overgaat, kunt u een oriënterend gesprek voeren met de directeur.

Als u besluit uw kind in te schrijven, dan ontvangt u een inschrijfformulier. Gelet op het karakter van de openbare school, kunnen kinderen te allen tijde worden ingeschreven. Een voorbehoud tot inschrijving kan zijn dat de leerling in een verwijzingsprocedure naar een speciale school voor basisonderwijs zit. In dat geval vindt nader overleg met de ouders/verzorgers plaats.

De school kent geen wachtlijst of leerlingenstop. Met de ouders van de bijna vierjarigen wordt tevens een aantal kennismakingsochtenden of middagen afgesproken. Dit is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden.

Uitschrijving (bijvoorbeeld bij verhuizing) dient u schriftelijk te melden. Het is wettelijk verplicht dat de school aan het bevoegd gezag moet melden naar welke school de leerling vertrekt. Bij uitschrijving dient in elk geval de naam en het adres van de nieuwe school te worden opgegeven. Tevens verneemt de school graag de reden van vertrek.

 

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

In de groepen 1 en 2 wordt naast een aantal genormeerde Cito-toetsen de ontwikkeling van de kinderen voor een belangrijk deel vastgesteld door middel van observaties door de leerkrachten. Tevens wordt drie keer een specifieke observatielijst ingevuld. Daarbij wordt gewerkt met het PRAVOO- leerlingvolgsysteem. Dit systeem richt zich op de sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. Eé:n en ander wordt op vaste tijden met de ouders/verzorgers besproken. De toetsen geven mede aan of de leerling een goede basis heeft voor de overgang naar groep 3.

Met ingang van groep 3 wordt gebruik gemaakt van methode afhankelijke- en methode onafhankelijke toetsen. Met de eerste groep worden de toetsen bedoeld die bij de op school gebruikte methoden horen. Voor de normering zijn door de school standaard afspraken gemaakt.

Met de tweede groep worden de landelijk genormeerde toetsen bedoeld. De Duinroos maakt gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Dit systeem richt zich op het gebied van de cognitieve vaardigheden. Deze toetsen zijn vooral belangrijk om de vorderingen van de kinderen te meten. Tevens vindt een vergelijking plaats met landelijke resultaten.

Op sociaal en emotioneel terrein worden de vorderingen bijgehouden door middel van het PRAVOO-leerlingvolgsysteem.

Met ingang van het schooljaar 1999-2000 is De Duinroos gaan deelnemen aan de Cito-eindtoets voor groep 8. De Cito-entreetoets (eind groep 7), op grond waarvan gerichte hulp aan de leerlingen kan worden geboden bij het doorlopen van groep 8, is in het toetsprogramma opgenomen.

De CITO-eindtoets voor groep 8 geeft in februari/maart aanvullende informatie over het kennisniveau van de leerling.

Daar de CITO-eindtoets landelijk wordt afgenomen en uitgeslagen, krijgen we jaarlijks een goed inzicht waar De Duinroos met de resultaten van haar groep 8 (landelijk) staat De CITO-toetsen zeggen echter weinig tot niets over bijvoorbeeld de motivatie, het doorzettingsvermogen, de inzet. Aspecten die van groot belang zijn bij het doorlopen van de vervolgschool.

Dergelijke aspecten beoordeelt de leerkracht gedurende de loopbaan van uw kind op De Duinroos. Daarbij maken we gebruik van continue begeleiding.