De Medezeggenschapsraad

Het bevoegd gezag (Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, kortweg Stopoz) en de directie van De Duinroos, hebben tot taak schoolbeleid voor te bereiden. Het bevoegd gezag stelt het beleid uiteindelijk vast. De strikt formele rol van de MR is van belang midden in dit traject: het verlenen van instemming of het geven van advies (volgens de bevoegdheden die zijn vastgelegd in de wet) op conceptplannen, waarna al dan niet vaststelling van beleid volgt.

Een actieve MR kan ook initiatieven voor beleid aandragen, vragen stellen bij uitblijven van beleid en kritisch blijven letten op de uitvoering van beleidsplannen. Deregulering en decentralisatie leggen een steeds grotere verantwoordelijkheid bij de scholen. De school gaat meer autonoom optreden. De directie krijgt meer bevoegdheden en plichten om zelf beleid te maken en beslissingen te nemen. De MR heeft de mogelijkheid de keuzes te beï:nvloeden.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De zittingsperiode voor ouders en leerkrachten is 2 jaar. Daartoe is een rooster van aftreden vastgesteld. Jaarlijks vinden voor zowel de personeels- als oudergeleding verkiezingen plaats. De M.R. wil alle ouders en personeelsleden vertegenwoordigen. Dit tracht zij te bereiken door zoveel mogelijk openheid. Vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar en worden in het schoolgebouw gehouden. Indien een deel van de vergadering over personen gaat, kan dá:t deel besloten worden verklaard.

De verslagen van de MR kunnen bij de secretaris worden opgevraagd. Ruim voor de aanvang van een vergadering wordt de datum via het infobulletin bekend gemaakt.